A 2023. június 26-i ülés rövid beszámolója 

⇒Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására

A képviselők elfogadták a beszámolót.

A költségvetést azzal fogadták el a képviselők tavasszal, hogy minden rendes ülés elején költségmegtakarítási/extrabevételi beszámolót kérnek a hivataltól. Ezzel kapcsolatban  elhangzott, hogy Rozália lakókert 3000 négyzetméteres önkormányzati ingatlanjára potenciális vevő jelentkezett, ha az adás-vétel sikeres lesz, az önkormányzat hozzájuthat a 70 millió Ft nagyságrendű, ingatlant terhelő jelzálog összegéhez. A lazareti telkünk árverésére viszont még nem jelentkezett senki, meghosszabbítják a határidőt július 30-ig. Az M0-ás kártalanítást a fővárosi törvényszék megítélte az érintett 30 telekre (közte 6 önkormányzati), ennek értéke a költségvetésben már benne van, de az elmúlt évek értéknövekményére még benyújtottunk pót kártérítési igény, melynek értékét szintén számíthatunk idén.

⇒Javaslat Pilisborosjenő, 024/10 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló kérelem elbírálására

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Flórek Éva és Flórek József (2097 Pilisborosjenő, Rákóczi út 11.) kérelmét, mely a tulajdonukban lévő 024/10 hrsz-ú telek 1000 m2 területének belterületbe vonására vonatkozik – mint a Pilisborosjenő Településfejlesztési Koncepciójában meghatározott önkormányzati érdekérvényesítést szolgáló döntéssel ellentétes irányú intézkedést – elutasítja. 

⇒ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

A képviselők elfogadták a beszámolót. Egy részlet (a teljes anyag elérhető a honlapon): 

A családsegítés keretében azoknak a családoknak nyújtunk támogatást, akiknél a család működése alapvetően rendezett, viszont valamilyen okból (pl: munkanélküliség, egészségkárosodás, anyagi akadályok) mégis segítségre szorulnak. A gyermekjóléti szolgáltatások azokat a feladatokat foglalják magukba, amikor gyermeknevelési problémák, veszélyeztetettség, elhanyagolás, bántalmazás gyanúja merül fel.

⇒ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kapcsán a Mi. Mi. Team Kft. beadványának elfogadására.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának nem közművel gyűjtött szennyvíz közszolgáltatás folyamatos biztosítását a Mi. Mi. Team Kft. – 2000 Szentendre, Szatmári utca 29. sz. szerinti vállalkozó látja el. Jelenleg a Mi. Mi. Team Kft-nek van egy érvényes Polgármesteri döntés keretében meghozott 61/2020. (V. 15.) KT határozata, amely alapján a pályázati feltételek szerint, illetve attól némileg kedvezőbben: 3600,- Ft/m3 + Áfa ellenértékkel látja el a kizárólagos közszolgáltatást Pilisborosjenőn. A Mi. Mi. Team Kft. megkeresése szerint a közszolgáltatást ilyen áron a továbbiakban nem tudják biztosítani, ezért kéri a szerződés szerinti összeg módosítását 5000,- Ft/m3 + Áfa összegre. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést elfogadja, mivel olcsóbban nem tudja vállalni a közszolgáltatás biztonságos ellátását, és ezen kár is spórolni, így ismerve a gazdasági körülményeket, az áremelkedéseket, valamint a cégeket sújtó megszorításokat, valamint az energiaárak drasztikus emelkedését, jelen esetben különös tekintettel a benzin árának emelkedését a szerződés szerinti ár igény akceptálható. Továbbá megkeresése szerint kéri a Közszolgáltató, hogy a szerződésbe kerüljön bele a következő passzus, illetve ennek a lakosság felé történő kommunikációja: „Nem tudtuk jól megfogalmazni, illetve inkább szeretnénk, ha Önök fogalmaznák meg a lakosság felé, hogy az autóinkon 40 méter hosszú cső van, annál messzebbről nem tudjuk kiüríteni a szennyvíz tárolót és az autón lévő tartálytól lefelé mérve a függőleges maximális ürítési magasság 6 méter. Ez egy 110 mm átmérőjű vízoszlop, akkora súrlódással a csőben, hogy fizikailag lehetetlen felszívni. A 6 méternél mélyebb esetekben az emésztőből kellene felfelé nyomatni a szennyvizet. Ez bonyolult. Szentendrén több ilyen cím is van, ott egyszerűen nem tudunk szolgáltatni. Nem csak mi nem, más sem a fizikai akadály miatt. A képviselők továbbá arra kérik a hivatalt, hogy vizsgálják meg, hogy beszedett talajterhelési díjból meg tudjuk-e támogatni a szennyvíz szállítás díját és keressenek lehetőségeket a talajterhelés csökkentésére.

⇒ Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. féléves munkatervének elfogadására 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkaterve

Tervezett napirendi pontok Előterjesztő Bizottságok, melyek tárgyalják a napirendi pontot
2023. július 26.
Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának SzMSz-nak módosítására.
Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletének módosítására
Javaslat Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának határozat szintű módosítására 
2022. szeptember 6.
Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
Javaslat 2023 Belső ellenőrzési terv elfogadására
Javaslat 2023. évi nyári/ és karácsonyi igazgatási szünet rendeleti szintű meghatározására
Javaslat Civil szervezetek 2023. évi támogatási pályázatának kiírására
Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának rendeleteinek áttekintésére, jogtechnikai átvezetésére, rendelet szintű módosításaira. 
Javaslat fakataszter elkészítésére
2022. november 1.
Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) rendelet felülvizsgálatára
Javaslat a Képviselő-testület 2023. év I. féléves munkatervének meghatározására
Javaslat a köztisztviselők 2023. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározására.
Javaslat a pszichológus továbbfoglalkoztatására.
Javaslat a tájképvédelmi szőlő változtatási tilalmának felülvizsgálatára.
2022. december 6.
Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
Javaslat az általános iskola beiratkozási rendjének elfogadására
Javaslat Civil szervezetek 2022. évi támogatási pályázatának kiírására
Javaslat Hírmondóról szóló 23/2020 (II. 12.) határozat módosítására

Jelen munkaterv csak az előre tervezhető napirendeket tartalmazza, így az egyes ülések napirendi pontjai bővülhetnek, valamint esetlegesen a polgármester az ülést a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja!

⇒ Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde beszámolójának elfogadására 

A képviselők a beszámolót az idei óvodai és bölcsődei jelentkezésekről elfogadták.

Javaslat pszichológus 6 órás státusz további biztosítása a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának 

Pilisborosjenő Önkormányzata 2021 óta település szinten nyújt térítésmentes szolgáltatást a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának alapellátásban levő ügyfelei részére, mely elsősorban önkéntesen vehető igénybe. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezető keresett meg azzal, hogy Petromán Anikó pszichológus munkájára az elmúlt évben kiemelt igény mutatkozott, és sok esetben nagy szükség volt komoly családi/pszichés problémák megoldásában. Munkája támogatta a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást is. Köszönetét fejezi ki a Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évben lehetővé tették a Szolgálatnál pszichológiai tanácsadás, ellátás biztosítását, és kérik, hogy lehetőség a továbbiakban is maradjon meg! Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának heti 6 órában (nettó 10.000 Ft/óra) engedélyezett pszichológusi státuszát 2023. július 1-e és 2023. december 31-e között a Polgármester – a jelenlegi pszichológus megbízásával – betöltse.

⇒Javaslat Budaörsi Rendőrkapitányság, Pilisvörösvári Rendőrőrs 2022. évi beszámolójának elfogadására

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a rendőrőrs 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Köszönetét fejezi ki Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsének éves munkájáért.

1.sz. diagram Budörsi Rk. - bnügyi adatok 2023. 2.sz. melléklet Budaörsi Rk. - rendészeti adatok 2023.

⇒ Javaslat elővásárlási jogról való lemondási kérelem elbírálásra

Dr. Juhász Gabriella Ügyvéd 2023. június 09-én kelt levelében az önkormányzat elővásárlási jogáról való lemondását kezdeményezte. Kérelmében előadta, hogy Janovich Roland István vételi ajánlatot tett a Pilisborosjenő, belterület 714/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 3007 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan (továbbiakban: „Ingatlan”) 1137/3007-ed arányú ‘ tulajdoni hányadra. A vételi ajánlatot a tulajdonostársak változatlan tartalommal elfogadták, azonban figyelemmel arra, hogy az Ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, a szóban forgó vételi ajánlatot Tulajdonosok kötelesek az elővásárlásra jogosulttal (Önkormányzattal) teljes terjedelmében közölni, azzal, hogy az elővásárlásra jogosult a felhívás kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban nyilatkozhat az elővásárlási joga gyakorlásáról. Pilisborosjenő Község Önkormányzata Tulajdoni lap tanúsága szerint, a Pilisborosjenő, belterület 714/4 hrsz.-ú ingatlanban 1900/3007-ed arányú tulajdoni hányaddal rendelkezik, így mint tulajdonostársat törvényen alapuló elővásárlási jog illeti meg a tárgybani, adásvétel tárgyát képező tulajdoni hányad tekintetében. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisborosjenő, belterület 714/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 3007 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan 1137/3007-ed arányú tulajdoni hányadra vonatkozó törvényen alapuló elővásárlási jogával nem kíván élni.

⇒ Javaslat Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) megrendelésére

A Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) az Európai Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) dolgozta ki. A terv az energiahatékonysági intézkedések mellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással is foglalkozik. Felméri a települések jelenlegi energetikai helyzetét, megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás mérsékléséhez, és a káros klímahatások elleni védekezéshez. A Magyar Kormány 2020 január elején fogadta el Magyarország Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét, amely 2030-ig határozza meg Magyarország energia és klímapolitikai prioritásait.  Várhatóan a települési önkormányzatoknak is hamarosan kötelező lesz a személyre szabott akciótervek megalkotása. Több magyar település már most megalkotta a konkrét beruházásokkal járó klímastratégiáját, mely pályázati előnyöket biztosít számukra a TOP, VP, Magyar Falu és Magyar Kisváros pályázatoknál.  Egyúttal lehetőséget ad a közvetlen brüsszeli támogatások elérésére többek között az EU City Fund, ELENA, Jessica, H2020 Smart City programokban. Az akcióterv elkészítésére négy árajánlatot kértünk be, melyet az előterjesztés mellékletében olvashatnak.

Ajánlattevő Bruttó ár
GreenDependent Intézet 3.900.000 Ft
ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület    3.632.200 Ft
Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft 3.400.000 Ft
Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2.540.000 Ft

Az előterjesztés előkészítése során konzultáltunk SECAP szakértővel, aki a házon belül készített akcióterv előnyeit emelte ki. A saját magunk által készített tanulmány nem csak költségmegtakarítást jelent, de azt is eredményezi, hogy a tanulmány készítője mélységeiben megismerje a település energetikai és klímaadoptációs állapotát, segítve ezzel a döntéshozatalt. A 2023 április 13-i képviselőtestületi ülésén a 33/2023. (IV. 12.) KT határozatában úgy döntött, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a Tanácsnok bevonásával készítsen időbeni és pénzbeli ütemezést Pilisborosjenő belterületének fakatasztere és a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítésére, ezt követően nyújtsa be következő testületi ülésre, ami alapján felelőst és határidőt tud megállapítani, valamint anyagi forrást tud biztosítani a két fontos feladat elvégzésére. Antonovits Bence Dániel tanácsnok szakértőkkel konzultálva vállalná a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítését az alábbi ütemezéssel:

 1. Csatlakozás a CoM Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez 
 2. Alkalmazási eredménytábla elkészítése 
 3. Nemzeti és térségi klímastratégiai dokumentumok megismerése (Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve, második Nemzeti éghajlatváltozási stratégia, Pest Megyei Klímastratégia)
 4. Alapadatok összegyűjtése, BEI és RAV elkészítése, energiaszegénységi felmérés
 5. Cselekvési terv kidolgozása
 6. Társadalmasítás
 7. Dokumentum véglegesítése, elfogadása
 8. Kommunikáció
 9. 2 év múlva a SECAP első felülvizsgálata

A dokumentum elkészítését megelőző első lépés, hogy a településnek csatlakoznia kell a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez. A csatlakozási kérelem elfogadása 3-4 hónapot vehet igénybe. A dokumentum elkészítése a szakértők szerint a csatlakozástól számított 12 hónap alatt végezhető el. Továbbá érdemes megfontolni a csatlakozást a CEESEN The Central and Eastern European Sustainable Energy Network – Közép és Kelet-európai Fenntartható Energia Hálózathoz. A CEESEN nem csak a SECAP készítésében nyújt segítséget, de partneri adatbázissal, finanszírozási- és pályázati hírekkel is támogatja tagjait. Az elkészítés költsége a munkára jutó bérköltségen felül esetlegesen igénybeveendő külső szakértő díja, mely becslések szerint nem haladja meg az 500.000 Ft + ÁFA összeget. Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

 1. hogy a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítésével Antonovits Bence Dániel zöld és kék infrastruktúráért felelős tanácsnokot kéri fel, felhatalmazva, hogy 500.000 Ft + ÁFA értékig külső szakértőt vegyen igénybe.
 2. hogy csatlakozik a CoM Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez, vállalva ezzel azt, hogy Pilisborosjenő szén-dioxid-kibocsátását 2030-ig legalább 40%-kal csökkenti, és növeli a település éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességét. Ennek elérése érdekében 2 éven belül elkészíti és elfogadja a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP)-ot. 
 3. hogy csatlakozik CEESEN – The Central and Eastern European Sustainable Energy Network – Közép és Kelet-európai Fenntartható Energia Hálózathoz