A Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális ügyek, közérdekű bejelentések kivizsgálása, kereskedelmi igazgatási, növényvédelmi, állatvédelmi hatósági feladatok, környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatok ügyintézése, iktatás, irattározás, postázási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

általános igazgatási és hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 •       hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 •       Közigazgatási alap vagy szakvizsga
 •       ASP rendszer ismerete
 •       A felsoroltak közül bármelyik: szociális szakképesítés; gyámügyi vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű kapcsolatteremtő-együttműködő képesség,
 •       szakmai elhivatottság,
 •       önálló és precíz munkavégzés,
 •       magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       87/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 1.sz. mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz
 •       iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt megkérte
 •       A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek
 •       Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztiviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85-87§-a szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szirák Marina hatósági irodavezető nyújt, a 06/26-336-028/118-as mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2-97/2021, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Szomora Csilla részére a szomora.csilla@pilisborosjeno.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal jegyzője, a kinevezés és a munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.pilisborosjeno.hu – 2021. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja az igazgatási ügyintézői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján kezeli. Az adatokat polgármesteri hivatal illetékes ügyintézői dolgozzák fel, kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisborosjeno.hu honlapon szerezhet.