2022. december 7-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
 2. Javaslat 2023. évi Belső ellenőrzési terv elfogadására
 3. Javaslat Képviselö-testület 2023. év I. félévi (2023. január-június) munkatervének meghatározására
 4. Javaslat 3143/2 hrsz-ú intézményi besorolású ingatlan cseréjére
 5. Javaslat Pilisborosjenői Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház
  intézményvezetői megbízására, új pályázat kiírása

2022. november 15-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat a 63/2021. (VII. 30.) KT határozat kiegészítésére

2022. november 02-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet megalkotására
 3. Javaslat Fővárosi Agglomeráció Társulás (FAÖT) Társulási Megállapodás módosításának elfogadására
 4. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. Javaslat a Mesevölgy óvoda 2021/2022. évi nevelési év beszámolójának elfogadására
 6. Javaslat téli síkosság mentesítés és hóeltakarítás megoldására
 7. Javaslat a 2023. évi igazgatási szüneteinek rendeleti szintű meghatározására
 8. Javaslat NEBIH által kiírt „fatermékek közérdekű célokra történö ingyenes tulajdonba adására” pályázaton való részvételre
 9. Javaslat a 714 Hrsz-re vonatkozó együttműködési megállapodás és ajándékozási szerzödés elfogadására
 10. Javaslat 3013 hrsz-ú, a Téglagyári út kiszabályozásához szükséges ingatlan út lejegyzésének indítására
 11. Javaslat MEDITOP Kft által biztosított, helyi rászomlók ellátását támogató 2. 000. 000 Ft felajánlás elfogadására

 

 

2022. szeptember 21-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat Budaörsi Rendőrkapitányság, Pilisvörösvári Rendőrőrs 2021. évi beszámolójának elfogadására
 3. Javaslat helyi jelentőségű jellegzetes építészeti örökség megőrzése érdekében magánszemélyek részére homlokzatok felújításának támogatására
 4. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a Pilisborosjenő Község területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására
 5. Javaslat kártalanítási kötelezettség előírásairól szóló 5/2022 (V. 18.) rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalására
 6. Javaslat településképi döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
 7. Javaslat rászorulók téli ellátását támogató 2. 000.000 Ft felajánlás elfogadására (folyamatban)
  *melléklet: Támogatási_megállapodás
 8. Javaslat általános iskola felvételi körzethatár megállapítására

 

2022. augusztus 30-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat Pilisborosjenő Reichel József Művelödési ház és Könyvtár vezetőjének megbízására
  *melléklet-Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv
 2. Javaslat új közétkeztetési téritési díj megállapítására
 3. Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására
 4. Javaslat Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának, SzMSz jóváhagyására
  *melléklet-SMSZ

2022. június 28-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat Pilisborosjenő, belterület 548 hrsz. alatt nyilvántartásba vett önkormányzati ingatlan értékesítésére

2022. június 15-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
 2. Javaslat fejlesztőpedagógusi 4 órás státusz 8 órás státuszra való bővítésére a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvodának
 3. Javaslat a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló rendelet megalkotására
  *melléklet:behajtási rendelet, kizárólagos tömeg
  *melléklet: engedélykérelem
  *melléklet: behajtási engedély

Kúria döntés az elfogadott előterjesztésből született rendelet megsemmisítésről

 1. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II. 15.) önkormányzati rendelete módosítására
  *melléklet: költségvetés módosítás 2022 táblázat
  *melléklet: 2022 költségvetési rendelet módosítás
 2. Javaslat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítására
 3. Javaslat Pilisborosjenői Tűzoltó Egyesület kérelmének elbírálására
 4. Javaslat közforgalomnak megnyitott magánterület és közterületek elnevezésére
 5. Javaslat Településfejlesztési Koncepció elfogadására
 6. Javaslat 2022. második féléves munkaterv elfogadására
 7. Pótkiküldött: Engedményezési szerződés

 

2022. május 18-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat a 2021. évben támogatott szervezetek által készített beszámolók elfogadására
 3. Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére
 4. Javaslat Pilisborosjenö Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz.) ingatlan megvételére
 5. Javaslat Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának új helyszínre költöztetése
 6. Javaslat kettő Önkormányzati ingatlan értékesítésére
 7. Javaslat HÉSZ módosítás elindítására
 8. Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének módostására
 9. Javaslat Pilisborosjenői Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői megbizására
 10. Javaslat Pilisborosjenői Mesevölgy óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízására
 11. Javaslat Pilisborosjenői magánbölcsődék szerződésének meghosszabbítására
 12. Javaslat Pilisborosjenői Szociális Térkép elfogadására
  *melléklet:PBJ_PPKE_Szociális Térkép
 13. Javaslat a helyi közúthálózat használatáért fizetendő kártalanítási kötelezettséget előíró rendelet megalkotására
 14. Javaslat a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására
  *melléklet: Zárszámadás 2021.
  *melléklet: PBJ Község Önkormányzata KT.  3/2022. (V. 18.) rendelete a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022. március 18-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat bölcsődei térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotására
 2. Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére (elvi döntés)
 3. Javaslat Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda házirendjének elfogadására
  *Az Óvoda Házirendje
 4. Javaslat civil szervezetek 2021. évi beszámolójának elfogadásra
 5. Javaslat Civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatására
 6. Javaslat 30. 000.000 Ft lekötésére a Raiffeisen bank fiókjában
 7. Javaslat a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. (DC. 30.) Onk. számú rendelet módosítására
 8. Javaslat a Fővárosi csatornaprojekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 3. számú módosítása elfogadására

 

 

2022. február 15-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat 2022. évi költségvetési tervezet megvitatásáról
 2. Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
 3. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Tájékoztató 2022. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettség ellenőrzéséről

 

2022. január 26-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat Pilisborosjenői USC kisbusz vásárlásának támogatására
 2. Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására
 3. Javaslat Pilisborosjenő Önkonnányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására
 4. Javaslat tanácsnok lemondásának elfogadása és új tanácsnok kinevezésére
 5. Javaslat pályázat kiírására a Pilisborosjenöi Mesevölgy óvoda intézményvezetői megbízására
 6. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára
 7. Javaslat a polgármester 2022.évi szabadság ütemezésnek jóváhagyására
 8. Javaslat Polgármester illetményének a tanácsnok és a képviselők tiszteletdíjának módosítására
 9. Javaslat az un. „régi iskola tanítói lakás” helyi védettségének elfogadására és a településkép védelméről szóló 17/2018. CVIII. 31.) önkonnányzati rendelet módosítására
 10. Javaslat a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő bérleti szerződés módosítására
 11. Javaslat hozzájárulás megadásához Dr. Bemád Zsolt fogorvos részére praxisjog megszerzéséhez
 12. Tájékoztató Tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról
 13. Javaslat Solymár 3783/4 hrsz alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem vagyonkezelői kérelemének elbírálására
 14. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat 2097 Csoport Egyesület kérelmének elbírálására
  *melléklet: A 2097 Csoport kérelme