2017. január 31. Testületi ülés KT határozatok

1- határozatok végrehajtása.doc
2- Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelettervezetének megtárgyalására.doc
3- Pilisborosjenő Község közigazgatási terül etére készült településszerkezeti terv módosítása.doc
4- Településrendezési eszköz megküldése a Pest Megyei Kormányhivatal részére.doc
5- Javaslat Pilisborosjenő Község fejlesztés i területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges területcserékre.doc
6- Reichel József Művelődési Ház és Könyvt ár alapító okiratának módosítása.doc
6- melléklet alapító okirat módosítás.doc
7- A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.doc
7- melléklet (együttműködési megállapodás).pdf
8- Gázszolgáltató váltás.doc
9- Az ASP bevezetésével összefüggő eszközbeszerzés.doc
10- Helyi vízkár-elhárítási tervek készítése, felülvizsgálata fejlesztési elképzelések.doc
10- melléklet (vízkárelhárítási terv).pdf
11- A polgármester 2017.évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.doc
11- melléklet.doc
12- Javaslat egy fénymásoló gép biztosítására az általános iskola részére.doc
13- Javaslat a Rendőrség üzemeltetésében lévő Önkormányzati tulajdonú személygépkocsi cseréjére.doc
14- Javaslat kisajátításokkal összefüggő értékbecslések elkészítésnek jóváhagyásra.doc
15- Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására.doc
16- Alpolgármester illetményének megállapítása.doc
17- A 027 hrsz-ú ingatlan vonatkozásban kötött településrendezési szerződés módosításának jóváhagyása.doc
18- kincstárjegy vásárlása lekötetlen szabad forrás terhére.doc
19- A Pilisborosjenői közigazgatási egység nevének felvétele és a használatának engedélyezése a Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesület számára.doc

2017. február 16. Testületi ülés KT határozatok

20- hulladékgazdálkodási szerződésmódosítás.doc
21- Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadása és a _HÉSZ tervezetének_ előzetes véleményezése.doc
22- Településrendezési szerződés megkötése a 3319 számú ingatlanra vonatkozóan.doc
23- Telekalakítással egybekötött ajándékozás i szerződés megkötése.doc

2017. március 02. Testületi ülés KT határozatok

24-módosított napirendi pontok elfogadása.doc
25- Beszámoló a 2017.01.31. napján született kép viselő-testületi határozatok végrehajtásáról
26- 139_2016. (XI. 02.) KT határozat visszavonása
27- Lazaréti telektulajdonosokkal egyezség kötés
28- Szakértő felkérése- Lazarét
29- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
30- Beszámoló a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi működéséről
31- A Reichel József Művelődési Ház és Könyv tár 2017. évi rendezvénytervének elfogadása
32- Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tét eli kötelezettségének teljesítésről
33- Beszámoló a Hírmondó 2016. évi terjesztéséről és működéséről
34- Beszámoló Pilisborosjenő Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi működéséről
35- SzMSz rendeletmódosítás
36- költségvetési rendeletalkotás
37- Adósságot keletkeztető ügyletek adatszolgáltatása
38- 2017. évi költségvetési rendelethez kapcsoló dó kitekintő határozat meghozatala
38- melléklet
39- A Rendőrség üzemeltetésében lévő Ö nkormányzati tulajdonú személygépkocsi cseréje
40- köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásáról szó ló rendeletmódosítá
41- az akohol fogyasztásának közterületen tört énő szabályozására vonatkozó rendeletalkotás
42- szociális rendelet megalkotása
43- Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
43- melléklet (közbeszerzési terv)
44- Önkormányzati Cafetéria szabályzat
44- melléklet (cafetéria szabályzat)
45- fogászati ellátás megszervezésével öss zefüggő döntés meghozatala
46- óvodai alkalmazott halálára tekintettel család jának temetési támogatás nyújtása
47- Civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatása
48- 602 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapod ás és ajándékozási szerződés megkötése
49- 635 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodás és ajándékozási szerződés megkötése
50- Településfejlesztési koncepció
51- Polgármester és alpolgármester költség térítésről való lemondás tudomásul vétele

2017. március 23. Testületi ülés KT határozatok

52- napirendi pontok elfogadása
53- Energia megtakarítási intézkedési tervek elkészítése
54- Andrási Júlia jelzálogjog átvezetési kérelme

2017. március 30. Testületi ülés KT határozatok

55- módosított napirendi pontok elfogadása
56- A rendőrség 2016. évi beszámolójának elfog adása57- Varga Lajos jelzálogjog átvezetési kérelme
58- Beszámoló a 2017.03.02. napján született kép viselő-testületi határozatok végrehajtásáról
59- Adórendelet módosítása
60- A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
61- Tájékoztató az adóhatóság 2016. éves tevékenységéről, adózási tapasztalatokról
62- Óvodai beiratkozás időpontja és nyári zárva tartása
63- Útépítésre vonatkozó pályázat benyújtása
64- Műfüves sportpálya kiépítéshez szükséges forrás biztosítása
65- Települési arculati kézikönyv és azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó szerződé s megkötése
66- Pilisborosjenő, belterület 5 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosainak kérelme
67- Lazaréti megállapodás megkötése
68- Szerződés módosítása a Térkő Gép Kft-vel
69- Szerződéskötés közbeszerzési eljárással összefüggő szakértői feladatokra
70- Elismerő tábla adományozásáról döntés

2017. április 20. Testületi ülés KT határozatok

71- módosított napirendi pontok elfogadása
73- Változtatási tilalomról szóló rendelet megalkotása
74- a HÉSZ tervezetének véleményezési eljárásra bocsátandó tervezetének elfogadása
75- Az új HÉSZ társadalmi véleményezési szakmeghosszabbítása

2017. április 27. Testületi ülés KT határozatok

76- Telepítési tanulmányterv elfogadása
77- Beszámoló a 2017.03.30. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
78- Polgárőrség 2016. évi beszámolójának elfogadása
79- Tűzoltóság 2016. évi beszámolójának elfogadása
80- Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi tevékenységéről
81- Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. év i munkájáról
82- Civil szervezetek 2016. évi beszámolójának elfogadása
83- 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
84- Óvodavezető megbízása határozott időre
85- Naprendi pont elnapolása
86- Naprendi pont elnapolása
87- Készpénz kímélő fizetési módok alkalma zására vonatkozó rendelet megalkotása
88- Az önkormányzati támogatások rendjér ől szóló rendelet megalkotása
89- Új behajtási rendelet elfogadása
90- Lazarét-Malomdűlő-Budai Tégla Fejlesztéskoordinációs Bizottság beszámolójának tudomásulvétele
91- Lazaréti megállapodás megkötése (542 hrsz)
92- Lazaréti megállapodás megkötése (536 hrsz)
93- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat benyújtása
94- útépítésre vonatkozó pályázat határozat módosítása (63_2017. (III.30.) sz.Kt. határozat)
95- szociális támogatás megítélése ( zárt)

2017. április 28. Testületi ülés KT határozatok

96- 94_2017.(IV.27.) Kt. határozat visszavonása
97- 63_2017.(III.30.) számú határozatának módosítása

2017. május 23. Testületi ülés KT határozatok

98- napirendi pont elfogadása
99- 93_2017. (IV.27.) Kt.határozat módosítása
100- Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat megvalósítási és finanszírozási ütemezése
101- Polgármester felkérése a Képviselő-testületi határozat benyújtásáról

2017. május 25. Testületi ülés KT határozatok

102-módosított napirendi pontok elfogadása
103- Beszámoló a 2017.04.28. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
104- 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
105- Pilisborosjenő Község Önkormányzat vagyonkimutatásának elfogadása
106- 2016. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
107- 106_2015. Kt. határozat, valamint a 6_2017. Kt. határozat visszavonása
108- Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda 2017_2018 nevelési évben felvehető gyermekek száma
109- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának jóváhagyása
110- Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda alapító okiratának jóváhagyása
111- Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának jóváhagyása
112- Talpon Maradni Kft. ellátási szerződésének módosítása
113- Energia megtakarítási tervek jóváhagyása
114- Lazaréti megállapodás megkötése (693 hrsz)
115- Lazaréti megállapodás megkötése (552 hrsz)
116- Játszótér felújítási munkálataira vonatkozó szerződés megkötése

2017. június 29. Testületi ülés KT határozatok

117-módosított napirendi pontok elfogadása
118- Beszámoló a 2017.05.25. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
119- 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
120- Új anyakönyvi rendelet megalkotása
121- Várjáték többlettámogatása
122- fogászati ellátás megszervezésével összefüggő döntés meghozatala
123- Indiántábor támogatása
124- Suzuki SX4-es típusú rendőrautó értékesítése
125- konszolidációs támogatásból elvégzendő egyes feladatokkal összefüggő döntés meghozatala
126- Pilisborosjenő Díszpolgára cím adományozására vonatkozó döntés
127- Vis maior támogatási igény benyújtása
128- Hozzájárulás Felcsút felvételéhez a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba
129- Hozzájárulás Esztergom felvételéhez a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba
130- Hozzájárulás Kisoroszi felvételéhez a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba
131- Hozzájárulás Szigetszentmiklós kilépéséhez a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból
132- Hozzájárulás Szigethalom kilépéséhez a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból
133- Hozzájárulás Halásztelek kilépéséhez a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból
134- Beszámoló az Ürömi Idősek Otthona 2016. évi tevékenységéről
135- Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda beszámolója a 2016 – 2017 – es nevelési évről
136- Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda plusz pedagógiai asszisztens foglalkoztatása
137- Pomáz Környéke Orvosi Ügyeleti Bt. támogatási kérelmének elbírálása
138- A 263_4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
139- Kormányzati támogatásból építendő tornaterem helyszínének kijelölése
140- játszótér rendbetételével összefüggő kiegészítő döntés
141- Az ASP pályázat keretén belül a még fennálló feladatokra vonatkozó szerződés megkötése
142- Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel kötött hulladékszállítási szerződés felmondása
143- A 2017_2018-as tanévre vonatkozó közétkeztetési szerződés megkötése
144- Fő út 51.sz. alatti épület lebontásának utólagos jóváhagyása 145- Szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtása, önrészének biztosítása

2017. szeptember 14. Testületi ülés KT határozatok

146- Beszámoló a 2017.08.24. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
147- útfelújítással kapcsolatos döntés meghozatala
148- 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
149- A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása
150- Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
151- Pilisborosjenő Község játszóterén kihelyezett napvitorla oszlopainak költségének biztosítása
152- Játszótéren gumitégla elhelyezéséhez szükséges munkadíj biztosítása
153- Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
154- Az önkormányzat funkciókódjainak módosítása
155- Kormányzati funkciók átvezetése a Magyar Államkincstárnál
156- Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
157- Környezeti Vizsgálat és Értékelés dokumentáció megrendelése
147- útfelújítással kapcsolatos döntés meghozatala
148- 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
149- A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása
150- Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
151- Pilisborosjenő Község játszóterén kihelyezett napvitorla oszlopainak költségének biztosítása
152- Játszótéren gumitégla elhelyezéséhez szükséges munkadíj biztosítása
153- Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
154- Az önkormányzat funkciókódjainak módosítása
155- Kormányzati funkciók átvezetése a Magyar Államkincstárnál
156- Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
157- Környezeti Vizsgálat és Értékelés dokumentáció megrendelése
158- Közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatala
159- 013_16 hrsz-ú ingatlan kisajátításának kezdeményezése
160- 013_17 hrsz-ú ingatlan kisajátításának kezdeményezése
161- 024_1 hrsz-ú ingaltan kisajátításának kezdményezése
162- 024_2 hrsz-ú ingaltan kisajátításának kezdményezése
163- 136_2016. (X.27.) Kt. határozat módosítása
164- A 030_9 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásával összefüggő döntés meghozatala
165- A 705_23 és a 705_24 hrsz-ú ingatlanok újbóli értékesítése
166- Lazaréti megállapodás megkötése (521 hrsz)
167- Lazaréti megállapodás megkötése (535 hrsz)
168- M.J. tartozása rendezésére vonatkozó újabb kérelem elbírálása
169- Jász Zoltán Attila jelzálog bejegyzéssel kapcsolatos kérelmének elbírálása

2017. október 12. Testületi ülés KT határozatok

170- naprendi pontok elfogadása
171- Ovi-Sport Program keretein belül pályázat benyújtása
172- Határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
173 – Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár működésével összefüggő döntések meghozatala
174- Az Általános Iskola 2018_2019-es tanévi felvételi körzethatára megállapításának véleményezése
175- Útépítésre vonatkozó közbeszerzés eredményének megállapítása
176- Felszíni vízelvezetésre vonatkozó pályázat későbbi benyújthatósága érdekében tervek
elkészítésének jóváhagyására

2017. november 16. Testületi ülés KT határozatok

177- naprendi pontok elfogadása
178- Beszámoló a 2017.10.12. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
179- A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
180- Adórendelet
181- Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
182- Útépítésre vonatkozó közbeszerzés eredményének megállapítása
183- Hulladékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó tárgyalások megkezdése
184- Kóbor állatok befogására vonatkozó szerződés megkötése
185- Mesevölgy Óvoda 2017_2018-as munkatervének jóváhagyása
186- Református Egyház támogatási kérelmének elbírálása
187- 024_25-ös ingatlan telekalakítási vázrajzának jóváhagyása
188- 99_2016. (VII.07.) Kt. határozat visszavonása
189- 027_1-3, 027_8-9, 024-27-es ingatlanok belterületbe vonása
190- 027-10 hrsz-ú ingatlanból földrészlet kisajátítás
191- 089_1, 089_2, 090, 092_1, 096_7 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításra vonatkozó vázrajz jóváhagyása
192- 132_2015., 207_2015. Kt. határozat visszavonása
193- Telekalakítás és belterületbe vonás óvoda és bölcsőde bővítésének céljára
194- A 018_2 hrsz. alatt nyilvántartásba vett ingatlanok közút lejegyzéséhez szükséges területeinek kisajátítása
195- A Modern Dorf megvalósíthatósági tanulmánytervének módosítása
196- A 705_23, és a 705_24 hrsz-ú ingatlanok értékesíésére vonatkozó eljárás folytatása
197- Katona László jelzálogjog rangcsere iránti kérelmének elbírálása
198- Molnár Barnabás jelzálogjog rangcsere iránti kérelmének elbírálása
199- Lazaréti megállapodás megkötése (543 hrsz)
200- Lazaréti megállapodás megkötése (693 hrsz)
201- Civil szervezetek 2018. évi pályázatának meghirdetése

2017. november 30. Testületi ülés KT határozatok

202- napirendi pontok sorrendje
203- napirendi pontok sorrendje
204- elfogadott napirendi pontok
205- 013_19-23-as terület
206- Murvabánya
207- A 073_1, 076_1, 076_2 erdőterületekről szóló döntés
208- Partnerségi vélemények 43-as pontjával kapcsolatos döntés
209- Partnerségi vélemények 10-es pontjával kapcsolatos döntés
210- Pilisborosjenő Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, módosítása
211- LMB Bizottság előterjesztésével kapcsolatos döntés

2017. december 14. Testületi ülés KT határozatok

212- Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
213- Települési arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezetének véleményezésre bocsájtása
214- A Polgármesteri Hivatal 2018. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelése
215-Karácsonyi támogatás bevezetése
216- Szociális rendelet módosítása
217- A köztisztviselők 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása
218- A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
219- A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
220- Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv felülvizsgálata
221- Hulladékgazdálkodási feladatok ellátásra irányuló szerződés megkötése
222- Pilisvörösvári új Rendőrőrs építésnek támogatása
223- Vis maior pályázattal kapcsolatos tervezői feladatokra vonatkozó szerződés megkötése
224- Tervező kiválasztása a közvilágítás korszerűsítéséhez
225- Közösségi tyúktartás
226- Az Érdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása, valamint egyéb ezzel összefüggő döntések meghozatala