Sorszám Megnevezés
1/2022. Napirendi pontok elfogadása
3/2022. Vagyonkezelői hozzájárulás
4/2022. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt jelentősebb eseményekről
5/2022. Támogatja a Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesületének autó vásárlás támogatási kérelemét
6/2022. Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására
7/2022. Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására
8/2022. Tanácsnok lemondása, új tanácsnok megbízása
9/2022. Óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról
10/2022. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára
12/2022. Javaslat Polgármester illetményének a tanácsnok és a képviselők tiszteletdíjának módosítására
13/2022. Javaslat un. „régi iskola tanítói lakás” helyi védettségének elfogadására
14/2022. CETIN Bérleti szerződés
15/2022. Fogorvosi hozzájárulás
16/2022. Tájékoztató a Tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról
18/2022. A 2097 Csoport Egyesület kérelme
19/2022. Napirendi pontok elfogadása
20/2022. A Pilisborosjenő Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megalkotásáról
21/2022. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
22/2022. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
23/2022. Pénzügyi Bizottság tájékoztatása a 2022. évi vagyonnyilatkozatok leadásáról
24/2022. Napirendi pontok elfogadása
25/2022. Bölcsődei térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról
26/2022. A Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére (elvi döntés)
27/2022. A Mesevölgy óvoda új házirendjének elfogadására
28/2022. A civil szervezetek 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
29/2022. A civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatásáról
30/2022. Felkérés technikai takarékszámla vezetéséről
31/2022. A település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. (IX. 30.) Önk. számú rendelet módosításáról
32/2022. A Fővárosi csatornaprojekt Konzorciumi Együttműködés Megállapodásának 3. számú módosítása elfogadásáról
33/2022. Ingatlan megvételéről szóló lakossági kérelem elbírálásáról
34/2022. Napirendi pontok elfogadása
35/2022. Javaslat Meditop Gyógyszeripari Kft.-vel való együttműködésre
36/2022. Fogorvosi hozzájárulás
37/2022. Családsegítő költöztetése
38/2022. HÉSZ módosítás
39/2022. Lejárt határidejű beszámoló
40/2022. Beszámolók elfogadása
41/2022. Budai út átvétele
42/2022. Fő utca 24 ingatlan megvétele
43/2022. Önkormányzati ingatlanok értékesítése
44/2022. Közbeszerzési terv módosítás
45/2022. Művelődési Ház vezető pályázat
46/2022. Óvodavezető kinevezés
47/2022. Magánbölcsődék szerződés hosszabbítás
48/2022. Szociális térkép
49/2022. Kártalanítási rendelet
50/2022. Zárszámadási rendelet
51/2022. Meditop támogatás
52/2022. Engedményezési szerődés
53/2022. Javaslat Településfejlesztési Koncepció elfogadására
55/2022. Javaslat a Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde 4 órás fejlesztőpedagógusi státuszának 8 órásra való emelésére
56/2022. Javaslat a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló rendelet megalkotására
57/2022. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítására
58/2022. Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítására
59/2022. Javaslat a Pilisborosjenő-Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének elbírálására
60/2022. Javaslat közforgalomnak megnyitott magánterület és közterületek elnevezésére
61/2022. Javaslat 2022. második féléves munkaterv elfogadására
62/2022. Javaslat 709 hrsz.-u és 714 hrsz.-u ingatlan tulajdonosai kérelemének elbírálásra
63/2022. 548. hrsz értékesítése
64/2022. Intézményvezető kijelöléséről
65/2022. Intézményi étkeztetés
térítési díjairól
66/2022. Szociális tűzifa segélyről
67/2022. Pilisborosjenöi Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde, Bölcsődei részlegének Szakmai programjáról, Szervezeti és Működési Szabályzatáról
68/2022. Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
69/2022. Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendörörsének éves beszámolójáról
70/2022. A településképi védelem módosításáról
71/2022. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról
72/2022. törvényességi kártalanításról
73/2022. Településképi fellebbezésről
74/2022. Támogatás felajánlásáról
76/2022. Lejárt határidejű határozatokról
77/2022. Adóérdekeltségi rendelet
78/2022. FAÖT-ről
79/2022. Szociális rendelet módosításáról
80/2022. Mesevölgy óvoda beszámolóról
81/2022. Téli síkosságmentesítésről
82/2022. Igazgatási szünetről
83/2022. Útlejegyzésről
84/2022. 714 HRSZ-ről
85/2022. NÉBIH-ről
86/2022. Meditop támogatásról
87/2022. Lazareti Megállapodásokra vonatkozó módosítás
88/2022. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
89/2022. Javaslat 2023. évi Belső ellenőrzési terv elfogadására
90/2022. Javaslat Képviselő-testület 2023. év I. félévi (2023. január-június) munkatervének meghatározására
91/2022. Területcsere
92/2022. Javaslat Pilisborosjenő Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői megbízására, új pályázat kiírása