Sorszám Megnevezés
1/2023. VEKOP döntés
2/2023. TRSZ elfogadása
3/2023. Lejárt határidejű határozatok elfogadása
4/2023. Költségvetés I. forduló
5/2023. Közmeghallgatások időpontja
6/2023. Belterületbe vonás
7/2023. Ingyenes tulajdonba vétel
8/2023. Rozália lakópark
9/2023. Térítési díj rendeletek
10/2023. Kamera rendelet
11/2023. Közművelődési rendelet módosítása
12/2023. 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása
13/2023. Fák védelméről szóló R. elfogadása
14/2023. Civil szervezetek pályázati felhívása
15/2023. Köztisztviselök szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló R.
módosítása
16/2023. Polgármester 2023. évi szabadságterve
17/2023. Javaslat 714/4 hrsz ingatlan 1100 m2-nek megfelelő tulajdoni hányadának
megvásárlására
18/2023. Pilisborosjenő Képviselő-testülete és Német Nemzetiségi Önkormányzat közigazgatási szerződése
19/2023. Javaslat a 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 7/A. szám alatti ingatlan %-ed tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 7/2023. (I. 25.) KT. Határozat
módosítására
20/2023. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
21/2023. Javaslat civil szervezetek 2022. évi beszámolójának elfogadásra
22/2023. Javaslat civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására
23/2023. Javaslat 2472/1 és 2472/2 helyrajzi számú Kevélyhegyi út melletti árok rendezésére
24/2023. Javaslat Fővárosi Agglomeráció Társulás (FAÖT) Társulási Megállapodás módosításának elfogadására
25/2023. Javaslat faültetési, fapótlási területek kijelölésére
26/2023. Javaslat haszonbérleti kérelem elbírálásra
27/2023. Javaslat Helyi Esélyegyelőségi Program 2023. évi felülvizsgálatára
28/2023. Javaslat Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár 2022. évi beszámolójának, 2023.évi programtervének elfogadására
29/2023. Javaslat Reichel JózsefMűvelödési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására
30/2023. Javaslat Mesevölgy óvoda 2023. évi felvételi körzetének meghatározására
31/2023. Javaslat Mesevölgy óvoda 2023. évi beiratkozási idejének és nyári szünetének meghatározására
33/2023. Javaslat Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) megrendelésére
34/2023. Javaslat 495 hrsz-ú közterületi ingatlan elnevezésére
35/2023. Javaslat szociális célú tüzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására
36/2023. Javaslat a Pilisborosjenői Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetöi megbízására
37/2023. Javaslat HÉSZ módosításról szóló 38/2022. (V. 18.) KT határozat kiegészítésére
38/2023. Javaslat 628 hrsz. Lazareti Önkormányzati ingatlan értékesítésére
39/2023. Javaslat a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotására
40/2023. Javaslat településképi egyedi döntés meghozatalára
41/2023. Javaslat 495 hrsz-ú közterület elnevezésére
42/2023. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kapcsán a Mi.Mi. Team Kft. beadványának elfogadására
43/2023. Javaslat a Vincellér utca, Kőfuvaros utca és a Tölgyfa utca karbantartására és portalanítására
44/2023. Javaslat Faluház koncepcióterv elfogadása
45/2023. Javaslat civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatásáról szóló döntés módosítására
46/2023. Javaslat településképi döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
47/2023. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
48/2023. Javaslat Pilisborosjenő, 024/10 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló kérelem elbírálására
49/2023. Javaslat az Onkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
50/2023. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kapcsán a Mi.Mi. Team Kft. beadványának elfogadására
51/2023. Javaslat a Képviselö-testület 2023. II. féléves munkatervének elfogadására
52/2023. Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde beszámolójának elfogadásra
53/2023. Javaslat pszichológus 6 órás státusz további biztosítása a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának
54/2023. Javaslat Budaörsi Rendörkapitányság, Pilisvörösvári Rendörőrs 2022. évi beszámolójának elfogadására
55/2023. Javaslat elővásárlási jogról való lemondási kérelem elbírálásra
56/2023. Javaslat Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) megrendelésére
57/2023. Javaslat buszvárók telepítésére vonatkozó szerződés megkötésére
58/2023. Javaslat Pilisborosjenö Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Pilisborosjenö Mesevölgy Óvoda komplex bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatalára
59/2023. Javaslat fedezet biztosítására Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések című VEKOP-5.3.2-15-2020-00061 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges pótmunkák megvalósításához
60/2023. Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására
61/2023. Javaslat Pilisborosjenői magánbölcsödék szerződésének meghosszabbítására
62/2023. Javaslat Iskola u. 7/a ingatlan 14 tulajdoni hányadának megvásárlásra
63/2023. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
64/2023. Javaslat a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 6/2022. (VI. 15.) rendelet módosítására
65/2023. Javaslat HÉSZ véleményezési szakasz kezdeményezésére
66/2023. Javaslat számlavezetésre vonatkozó beszerzési eljárás megindítására
67/2023. Javaslat 53/2023. (VI. 26.) KT határozat módosítására (pszichológus 6 órás státusz további biztosítása a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának)
68/2023. Javaslat új helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotására
69/2023. Javaslat a helyi közösségekre épülő vidékfejlesztési (LEADER) programhoz való csatlakozásra
70/2023. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
71/2023. Javaslat helység bérbeadására a Nemzeti Művelődési Intézet kihelyezett irodájának céljára és telephely engedélyezésére
72/2023. Javaslat 60/2023. GVII. 14.) KT határozat (vis maior támogatási igény) módosítására
73/2023. Beszámoló a Képviselö-testületi határozatok végrehajtásáról
74/2023. Javaslat székhelykérelem engedélyezésére
75/2023. Javaslat folyószámla szerződés megkötésére
76/2023. Javaslat pályázatok benyújtására
77/2023. Beszámoló a 2022. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésének kiegészítéséröl
78/2023. Javaslat Magyar Falu programra benyújtott pályázat kiegészítésére
79/2023. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
80/2023. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
81/2023. Javaslat közterületek elnevezésére
82/2023. Javaslat a CETIN Zrt. bérleti szerzödésmódosítási kéreknének elbírálására
83/2023. Javaslat Fővárosi Agglomeráció Társulás (FAÖT) Társulási Megállapodás módosításának elfogadására
84/2023. Javaslat Magyar Önkormányzatok Szövetségébe való belépésre
85/2023. Javaslat Altalános Iskola felvételi körzethatárának megállapítása
86/2023. Javaslat a 2023. évi költségvetés rendelet módosítására
87/2023. Javaslat a Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. évi nevelési év beszámolójának elfogadására
88/2023. Javaslat a tanya átminősítésre és ingatlan eladására vonatkozó kérelem elbírálására
89/2023. Javaslat Rikvest Kft. által felajánlott 1.200.000 Ft támogatás elfogadására
90/2023. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
91/2023. Javaslat Fő utca 59. szám alatti önkormányzati bérlakás és az Iskola utca 7/A bérletére vonatkozó kérelmek elbírálására
92/2023. Javaslat HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetési eljárásának lezárására
93/2023. Javaslat a TKR módosítás partnerségi egyeztetésre bocsátására
94/2023. Javaslat HÉSZ-SZT szabályozási vonalak érvényben tartására
95/2023. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
96/2023. 44/2022. (V. 18.) KT határozat módosítása
97/2023. Javaslat a Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének elfogadására
98/2023. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2024. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelése
99/2023. Javaslat jelenleg kialakítás alatt álló ingatlan értékesítésére
100/2023. Javaslat 64/2021. (VII. 30.) KT határozat módosítására
101/2023. Javaslat a 2024. évi belsö ellenörzési terv elfogadására
102/2023. Javaslat Pilisborosjenő Mesevölgy Övoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
103/2023. Javaslat a polgármester 2023 .évi szabadság ütemezésnek módosítására
104/2023. Javaslat Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elfogadására