Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. (Mt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992 (XI. 20.) Korm.rendelet alapján, figyelemmel a 2020. évi XXXII. törvény előírásaira Pilisborosjenő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Községi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói beosztásának ellátására.

A foglalkoztatás jogviszonya: Határozott időre szóló munkaszerződésen alapuló jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra)

Az intézményvezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 2022. szeptember 01-től 2027. augusztus 31-ig szól 6 (hat) hónap próbaidő kikötéssel.

A munkavégzés helye: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 30.

A munkakörbe tartozó, illetve az igazgatói megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályait kell alkalmazni.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú közművelődési végzettség
 • felsőfokú közművelődési végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • Magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakirányú egyetemi végzettség (közművelődési)
 • helyismeret
 • felsőfokú könyvtárosi végzettség
 • kulturális területen szerzett tapasztalat (rendezvények szervezése, szereplés, részvétel)
 • falu történetének, hagyományainak ismerete
 • helyi közösségek megszólítása
 • nyelvtudás
 • pályázatíró tapasztalat
 • jártasság a weblap és a közösségi média felületének kezelésében, szerkesztésében

Pályázathoz csatolandó motivációs levél (max. 2 oldal) melyben fejtse ki művelődési ház vezetőként elképzelt programtervét, különösképpen:

 • a különböző helyi közösségek és csoportok megszólítása és tevékenységeik támogatása,
 • hagyományok éltetése és tovább gondolása,
 • korszerű könyvtár működtetése,
 • helyi értékek helyben való népszerűsítése,
 • helyi művészek felfedezése és munkásságuk népszerűsítése
 • gyerekprogramok szervezése, együttműködés az oktatási intézményekkel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok másolatai
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15. péntek 1200 óra

A pályázat elbírálása: A benyújtást követő Képviselő-testületi ülésen

A pályázat elbírálása előtt a Képviselő-testület által kijelölt szakértőkkel kibővített Humán Bizottság személyesen hallgatja meg a pályázókat.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Pilisborosjenő Község Önkormányzata Polgármesterének címezve (2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.) A borítékra kérjük ráírni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a „Könyvtár és Művelődési Ház igazgató”,

vagy polgarmester@pilisborosjeno.hu emailcímen,

vagy személyesen Tömöri Balázs polgármesternek.

A pályázattal kapcsolatosan információt Tömöri Balázs polgármester ad a +36 30 467 7178 telefonszámon.

A pályázati kiírást a település honlapján és a www.kozigallas.hu oldalon is közzé kell tenni.

 

Pilisborosjenő, 2022. május 19.

 

Tömöri Balázs

polgármester