MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

Pilisborosjenő Község Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16., képviseli: Küller János polgármester és Borisz Edit jegyző)‚ mint Jogosult, másrészről

a dr. Frisch Gábor Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Kresz Géza u. 36., levelezési cím: 1399 Budapest, Pf.: 70l/320., képviseli: dr. Frisch Gábor ügyvéd), mint meghatalmazott által képviselt telektulajdonosok és egyéb jogosultak (az 1. sz. melléklet szerint), mint Kötelezettek között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

1.

A felek megállapítják, hogy Kötelezettek kizárólagos tulajdonában állnak a Budakörnyéki Földhivatal által az ingatlan-nyilvántartásban pilisborosjenői, külterületi, a jelen szerződés -5.) pontjában lévő 1. számú táblázat 2. oszlopában felsorolt, összesen 179.737,0 m2 nagyságú, külterületi ingatlanok.

1/1.

Felek megállapodnak, hogy a Jogosult, a Kötelezettek ingatlanainak beépítésre szánt területté történő alakítása folytán felmerülő költséget nem vállalja. Felek megállapodnak, hogy a Kötelezettek ingatlanainak beépítésre szánt területté történő alakítása folytán felmerülő összes költséget a Kötelezettek vállalják.

E költségek az alábbi létesítményeket és fenntartási költségeket foglalják magukban:

  • A közművesítés költségeit a helyi energiaszolgáltatási rendszer (elektromos erősáramú és gyengeáramú, valamint gázellátás nyomvonalas létesítményei),
  • egyéb közösségi szükségleteket szolgáló nyomvonalas létesítmények (telekommunikációs hálózat),
  • a vízrendezési, a vízellátás és csatornázási, valamint a csapadékvíz-elvezetés kiépítésében és létesítésében való közreműködési kötelezettségnek a költségeit (a továbbiakban: közművesítési költség).
  • A közüzemi többletterhelésből eredő fejlesztési és szolgáltatási igény biztosításának költségeit (a továbbiakban: fejlesztési költség).
  • A helyi közutak építésének költségeit (a továbbiakban: helyi közutak). Az Önkormányzat tulajdonába kerülő létesítmények Önkormányzat tulajdonába való átadásáig – ezen belül, az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzéséhez való hozzájárulás kiadásáig, illetve a birtokbaadásig – (4. pont) felmerülő fenntartási költségeit. Közterületek és közutak alatt a felek a Szabályozási Tervben meghatározott, a fenti ingatlanokhoz kapcsolódó közterületeket és közutakat értik.

1/2.

Ezen túl a Kötelezettek vállalják, hogy a beépítésre szánt területté alakítás folytán a Jogosultat a jogszabályok alapján terhelő ellátási kötelezettség forrásához való hozzájárulásként a szerződés 4. pont harmadik (3.) és negyedik (4.) bekezdésében meghatározott ajándékot adják.

Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás 1. pontjának a költségviselésre vonatkozó része, belterületbe vonás esetén a szerződés bármely okból történő megszűnése/megszüntetése esetén önálló megállapodásként hatályban és érvényben marad.

1.3.

Felek megállapodnak, hogy figyelemmel arra, hogy a Kötelezettek tulajdonában álló, a megállapodás -5.) pontjában meghatározott ingatlanokat a jelen megállapodás 2. számú melléklete, a jelen megállapodás 4. pontja és a jelen megállapodás 5. pontjában szereplő táblázatnak megfelelően, a szerződés 4. pontja szerint egyesítik, majd megosztják, az Önkormányzat vállalja, hogy minden, a telekalakításhoz szükséges eljárásban a jogszabály alapján megkövetelt‚ az Önkormányzat által kiadandó nyilatkozatokat visszavonhatatlanul ügyvédi letétbe helyezi, a jelen szerződést szerkesztő és ellenjegyző dr. Czugler Péter Ügyvédi Irodában. A letétbe helyezés akként történik, hogy a letét – a szerződés megszűnésének esetét kivéve – visszavonhatatlan, és az Iroda köteles a teljesítéshez szükséges iratokat felhívásra kiadni, vagy a Címzettnek megküldeni 8 napos határidővel. Felek megállapodnak, hogy a 4. pontban foglalt megállapodás megszűnik, amennyiben a Földhivatal az egyesített ingatlan művelési ágból való kivonása iránti kérelem teljesítését jogerősen megtagadja.

1.4.

Felek megállapodnak, hogy a Kötelezettek haladéktalanul kezdeményezik szerződés -5.) pontja szerinti Hrsz. alatti ingatlanok más célú hasznosításának engedélyezése iránti eljárás megindítását. Az ezzel kapcsolatos költségek (ideértve a földvédelmi járulékot is) teljes egészében Kötelezetteket terhelik.

2.

Felek megállapodnak, hogy a Kötelezettek az 1. pontban és annak mellékletében megjelölt, a mezőgazdasági művelés alól véglegesen kivont ingatlanokon, az 1/1. pont alatt megjelölt létesítmények megvalósítását és fenntartását a saját költségükön vállalják, annak megvalósítási munkáira kizárólagosan a saját nevükben kötnek szerződést a vállalkozókkal és a közüzemi szolgáltatókkal. A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyekre, hozzájárulásokra és jóváhagyásokra vonatkozó közigazgatási eljárásokat szintén a saját nevükben indítják meg. A felek megállapodnak, hogy a Kötelezettek, illetve teljesítési segédeik csak a munkálatokhoz szükséges engedélyek birtokában és csak az engedélyben foglaltak szerint kezdhetnek hozzá az építési tevékenység végzéséhez.

Amennyiben akár a Kötelezettek, akár teljesítési segédeik engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően végzik az építési munkákat, úgy az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólag a Kötelezetteket terheli. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a közüzemi fejlesztésekhez kizárólagosan vissza nem térítendő állami, vagy egyéb forrás állna rendelkezésre, és azt pályázat útján csak az Önkormányzat nyerhetné el, úgy az Önkormányzat a Kötelezettek felhívására a pályázaton való részvételre az erről szóló Testületi döntés esetén is csak abban az esetben köteles, ha a pályázati kiírás szerinti önrészt a Kötelezettek az Önkormányzat javára szólóan visszavonhatatlanul letétbe helyezték, és erről a letétetkezelő bank / az Önkormányzatot képviselő Ügyvédi Iroda a Jogosultat írásban értesítette. A pályázat eredménye alapján az Önkormányzattal szemben semmiféle igény sem terjeszthető elő, függetlenül az Önkormányzat eljárásától. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben kizárólag vissza nem térítendő támogatásként megpályázható állami, vagy egyéb forrásról tudomást szereznek, úgy arról a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatják egymást.

2.1.

Kötelezettek vállalják, hogy a közművesítést a jogerős építési engedélyek kiadásától számított 30 hónapon belül megvalósítják, és ennek megtörténtét követően a létesítmények tulajdonjogát az Önkormányzatra átruházzák.

2.2.

A Kötelezettek vállalják, hogy az ingatlanok beépítésre szánt területté történő alakítása folytan felmerülő összes költség fedezetét biztosítják. Ha a finanszírozás banki forrásból történik, úgy a bank általi finanszírozásra vonatkozó megfelelő kötelezettségvállalást a Kötelezettek igazolják. Ha a vállalkozó teljesítésének ellenszolgáltatását természetben, ingatlan átruházása útján teljesítik‚ úgy igazolják, hogy a vállalkozói munkák elvégzéséhez szükséges a vállalkozó által elfogadott ingatlanfedezet rendelkezésre áll (2. sz. táblázat).

Amennyiben ezek bármelyikének előfeltétele lenne az, hogy az ingatlan belterületbe vonása megtörténjen, úgy a kötelezettek vállalják, hogy amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak, úgy a terület belterületbe vonása iránti kérelmüket előterjesztik.

3.

Kötelezettek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közművesítési munkák körében megkötésre kerülő valamennyi szerződést úgy kötik meg, hogy abban az Önkormányzatnak ellenőrzési jogot biztosítanak, illetve rendelkeznek az Önkormányzat folyamatos tájékoztatásának biztosításáról.

4.

Felek megállapodnak, hogy a beépítésre szánt területté alakítása következtében, az Önkormányzatra a jogszabályok alapján háruló ellátási kötelezettség forrásainak biztosításához való hozzájárulásként, Kötelezettek, a jelen nyilatkozatukkal, a közös tulajdonukban álló, az egyesítést követően a Budakörnyéki Földhivatalnál Pilisborosjenő 06, 07, 0133, 0134 hrsz alatt felvett ingatlanokból (a tervezett elkerülő út kiszabályozásából eredő veszteséget leszámítva) 10% eszmei tulajdoni hányadot az Önkormányzatra ajándékozás jogcímén átruháznak. Az Önkormányzat az ajándékot elfogadja.

Felek megállapodnak abban, hogy az egyesített ingatlant a jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képező elvi telekmegosztás szerint megosztják. Az Önkormányzat, mint tulajdonostárs a jelen nyilatkozatával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodás 2. sz. mellékletét képező elvi megosztás szerint az egyesített ingatlan annak megfelelően megosztásra kerüljön. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a megosztással kapcsolatban egymással elszámoltak, és hogy egymással, vagy az Önkormányzattal szemben semmilyen címen semmilyen igényt nem érvényesítenek.

A megosztással kapcsolatban felmerülő mindennemű költség, illeték kizárólag a Kötelezetteket terheli, annak megfizetését a Kötelezettek vállalják. Felek megállapodnak abban, hogy a megosztással létrejövő önálló telek-ingatlanok az alábbiak szerint kerülnek a tulajdonukba:

az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az elvi telekmegosztáson narancssárgával besatírozott 1/51 Hrsz (800 m2) ‚ 1/52 Hrsz (1133 m2), 1/53 Hrsz (1045 m2), 1/54 Hrsz (900 m2), 3/50 Hrsz (952 m2), 3/51 Hrsz (800 m2), 3/52 Hrsz (800 m2), 3/53 Hrsz (800 m2), 3/55 Hrsz (800m2), 3/57 Hrsz (800 m2), 3/58 Hrsz (800 m2), 3/59 Hrsz (800 m2), 3/60 Hrsz (800 m2), 4/22 Hrsz (800 m2), 4/61 Hrsz (890 m2), 4/62 Hrsz (840 m2), 4/66 Hrsz (800 m2), 4/70 Hrsz (817 m2), 4/72 Hrsz (800 m2) Hrsz-ú ingatlanok beépítetlen terület megnevezéssel ajándékozás és telekalakítás jogcímén,

az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az 1/101 hrsz-ú 1.754 m2 ‚ az 1/102 hrsz-ú 1.263 m2, az 1/103 hrsz-ú 703m2, az 1/104 hrsz-ú 307m2, a 3/101 hrsz-ú 2.033 m2, a 3/102 hrsz-ú 2.365 m2, a 3/103 hrsz-ú 827 m2, a 3/104 hrsz-ú 243 m2, a 4/101 hrsz-ú 2.500 m2, a 4/102 hrsz-ú 2.596 m2, a 4/103 hrsz-ú l.558 m2, a 4/104 hrsz-ú 321m2, az 5/104 hrsz-ú 1.503 m2 alapterületű ingatlanok út, közterület, közpark megnevezéssel telekalakítás és átadás jogcímén.

a Kötelezettek osztatlan közös tulajdonába kerül az 1. számú táblázat 9. oszlopa szerinti nagyságban és az 1. számú táblázat 10. oszlopa szerinti tulajdoni hányadban a 2. számú táblázat 5. oszlopa szerinti helyrajzi számú és a 2. számú táblázat 8. oszlopa szerinti nagyságú beépítetlen terület megnevezéssel felsorolt ingatlanok.

4.1.

Felek rögzítik, hogy az ajándékba adott ingatlanok (4. pont) eszmei tulajdoni hányad közművesítésének megvalósítását a Kötelezettek visszavonhatatlanul vállalják. Felek rögzítik, hogy e Kötelezettség körében a Kötelezettek által harmadik személynek nyújtandó jelzálogjog vagy egyéb teher, az ajándékozott illetőséget (ingatlant) nem terhelheti. Fentiekkel kapcsolatos mindennemű költség Kötelezetteket terheli.

4.2.

Kötelezettek már most hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonjoga a 4. pontban írott eszmei mgatlanhányadokra, majd a megosztás folytán kialakításra kerülő 2. sz. melléklet szerinti Hrsz-ú önálló ingatlanokra, ajándékozás jogcímén, a jelen nyilatkozatuk alapján, minden további jognyilatkozat vagy jogcselekmény nélkül, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Kötelezettek szavatolnak az Önkormányzat tulajdonszerzéséért, valamint azért, hogy az átruházott ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. Felek rögzítik, hogy az ajándékba adott ingatlanok közművesítésének költségei Kötelezetteket terhelik.

4.3.

Kötelezettek szavatolják, hogy az ingatlan tulajdoni lapján az Önkormányzat által ajándékozás címén előterjesztett bejegyzési kérelmet megelőzően nincs olyan széljegy, bejegyzés, vagy feljegyzés, amely az Önkormányzat per-, teher- és igénymentes jogszerzését kizárná, korlátozná, vagy akadályozná.

4.4.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Önkormányzat per-, teher- és igénymentes tulajdonjogszerzését bármely széljegyzet, bejegyzett vagy feljegyzett jog, vagy tény kizárná., korlátozná, vagy akadályozná – kivéve a kizárólagosan az Önkormányzat, mint magánjogi jogalany felróható magatartása miatt bekövetkezett akadályt – úgy a Kötelezettek kötelesek az Önkormányzat jogszerzésének akadályát, az Önkormányzat írásbeli felszólítását követően 30 napos fix határidőn belül elhárítani, a jogszerzés akadálymentességét eredeti tulajdoni lap másolattal igazolni.

4.5.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a beépítésre alkalmas területté alakítás a jelen szerződéstől számított 90 napon belül nem történik meg, úgy az ajándékozási szerződés hatályát veszti. Az Önkormányzat köteles ebben az esetben a Kötelezetteknek az ajándékba kapott ingatlanra bejegyzett tulajdonjoga törléséhez való hozzájáruló nyilatkozatot kiadni, illetve, amennyiben a tulajdonjoga bejegyzése ezen időpontig nem történt meg, úgy a tulajdonjoga bejegyzése iránti kérelme visszavonását tartalmazó okiratot kiadni.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kötelezettek újabb, a jelen szerződéssel érintett ingatlanoknak a beépítésre alkalmas területté alakításával kapcsolatosan újabb egyeztetési eljárás iránti kérelmet terjesztenek elő, úgy az ajándékozási szerződés ismételten hatályba lép. Amennyiben az időmúlásra figyelemmel, a körülményekben beálló változás a szerződés módosítását teszi szükségessé, úgy azt a felek a jelen szerződés szellemében kötelesek végrehajtani.

5.

A Jogosult és Kötelezettek, valamint a Kötelezettek egymás között is megállapodnak, hogy – a megállapodás 1. sz. pontjában meghatározott ingatlanok beépítésre szánt területté alakítása folytán felmerülő 1/1. pont alatt megjelölt létesítmények megvalósításához szükséges összes költség fedezete biztosítása érdekében – az 1. számú táblázatban foglalt adatok és a 2. számú mellékletben foglalt telekmegosztási terv szerint az 1. számú melléklet 2. oszlopában felsorolt ingatlanaikat az 1. számú táblázat szerint osztják meg akként, hogy az Önkormányzat tulajdonába kerül az útra leadott hányad (1. sz. táblázat 5-6. oszlop.), az Önkormányzat tulajdonába kerül az ajándékozásra leadott hányad (1. sz. táblázat 7-8. oszlop.), a Kötelezettek tulajdonába kerül a közművesítésre leadott telekhányad, az alábbi táblázat szerint (1. sz. táblázat 9-10. oszlop.). Az 1. sz. táblázat 6. oszlopa szerinti telekhányad az 1. oszlopban felsorolt tulajdonos tulajdoni hányadát jelenti a jelen megállapodás 4. pont negyedik (4.) bekezdésében felsorolt út, közterület, közpark megnevezésű ingatlanokban.)

1. számú táblázat
2. számú táblázat. A Jogosult ajándék telkei és Kötelezettek tartalék telkei

A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 2. táblázat 5. oszlopában megjelölt és 8. oszlopában feltüntetett nagyságú terület 10.000 Ft /m2 értékben, a fentebb felsorolt, jelenleg a Kötelezettek tulajdonában lévő 19.473,139 m2-nek megfelelő eszmei hányadban – azaz 1/10 hányadban, azaz összesen 194.731.390,- Ft, azaz egyszázkilencvennégymillió-hétszázharminceegyezer-háromszázkilencven forint értékben a telektulajdonosok által az 1. számú táblázat 9. oszlopa szerinti nagyságú és 10. oszlopa szerinti tulajdoni hányadú osztatlan közös tulajdonú tartalék telkeket képeznek, amelyek értékesítéséből befolyó összeget elkülönített számlán kezelik, és kizárólag közművesítésre fordítják, vagy a teljesítés ellenszolgáltatását természetben, ezen ingatlanok átruházása útján teljesítik.

Felek megállapodnak abban, hogy az 1. számú táblázat 12. oszlopában felsorolt ingatlanokra a telekalakítást és megosztást követően 10.000 Ft/m2 értékben, a fentebb felsorolt, jelenleg a Kötelezettek tulajdonában lévő 52.141,2 m2-nek megfelelő eszmei hányadra – azaz 1/29,01 hányadra – összesen 521.412.000,- Ft, azaz Ötszázhuszonegymillió-négyszáztizenkettőezer forint és járulékai erejéig, az Önkormányzat javára, első ranghelyi keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítanak az 1/1.) pontban meghatározott közművesítés biztosítására.

Kötelezettek a jelen nyilatkozatukkal kijelentik, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önkormányzat keretbiztosítéki jelzálogjoga, minden további jognyilatkozat vagy jogcselekmény nélkül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Felek megállapodnak, hogy a keretbiztosítéki zálogjog alapítására vonatkozó, a szerződés 5. pontjában foglalt megállapodás megszűnik, amennyiben az egyesített ingatlan beépítésre szánt területként feltüntetésre nem kerül. Az Önkormányzat köteles ebben az esetben a Kötelezetteknek az ingatlanra bejegyzett jelzálogjoga törléséhez való hozzájáruló nyilatkozatot kiadni, illetve, amennyiben a jelzálogjog bejegyzése ezen időpontig nem történt meg, úgy a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelme visszavonását tartalmazó okiratot kiadni.

5.1.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a keretbiztosítéki jelzálogjognak az ingatlan tulajdoni lapjára első ranghelyi zálogjogként való bejegyzését bármely széljegyzet, bejegyzett, vagy feljegyzett jog, vagy tény kizárná, korlátozná, vagy akadályozná – kivéve a kizárólagosan az Önkormányzat, mint magánjogi jogalany felróható magatartása miatt bekövetkezett akadályt -, úgy Kötelezettek kötelesek a bejegyzési akadályt az Önkormányzat írásbeli felszólítását követő 30 napos fix határidőben elhárítani. Amennyiben Kötelezettek az akadályt a fenti fix határidőn belül nem hárítják el, vagy az akadály elhárítása eleve lehetetlen, úgy a Kötelezettek Kötelezettséget vállalnak arra, hogy további 90 napos póthatáridőn belül a teljes közművesítés összköltségével megegyező összegű első osztályú bankgaranciát, vagy óvadékot adnak az Önkormányzatnak.

Felek megállapodnak, hogy Kötelezettek a keretbiztosítéki jelzálogjog helyett választásuk szerint – a keretbiztosítéki zálogjogra vonatkozó szerződéses feltételeknek megfelelő tartalommal – a biztosított összeggel megegyező összegű első osztályú bankgaranciát vagy óvadékot adhatnak.

5.2.

Felek megállapodnak, hogy óvadékként az Önkormányzat, csak a javára a jelen szerződés feltételeinek megfelelő letéti szerződés kedvezményezettjeként, visszavonhatatlanul letétbe helyezett készpénzt, illetve le nem járt fix kamatozású állampapírt köteles elfogadni. A felek megállapodnak, hogy az óvadék értékét állampapír esetén az állampapír névértékének összegét az átadás időpontjában a futamidőből még hátralévő időtartamra jutó kamat összegével növelve és a költségekkel csökkentve kell megállapítani.

6.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Kötelezettek bármely belföldi bankkal a megállapodás 1/1. sz. pontban foglalt valamennyi közművesítési munkák teljes költségeinek finanszírozására hitelszerződést, avagy jelzálogkölcsön-szerződést kötnek, úgy az Önkormányzat e kölcsön és járulékainak biztosítására hozzájárul ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga az 5. pontnak a 9. oldal (táblázat utáni) első és ezt követő második (a 10. oldal 1. bekezdésének végéig terjedő) bekezdésében megjelölt ingatlanok tulajdoni lapjára bejegyzésre és az Önkormányzat keretbiztosítéki jelzálogjoga egyidejűleg törlésre kerüljön, feltéve, hogy:

  • a kölcsönszerződés annak mellékleteivel, kiegészítő és kapcsoló megállapodásaival, és esetleges módosításaival együtt teljes terjedelemben az Önkormányzat részére a megkötést követő 3 napon belül átadásra kerül
  • a kölcsönszerződés összege az Önkormányzat keretbiztosítéki jelzálogjoggal, vagy bankgaranciával, vagy óvadékkal biztosított, a szerződés 1. sz. mellékletében foglalt valamennyi közművesítési munka és az 1.1.) pontban foglalt út kialakításával összefüggésben felmerülő teljes összköltségét eléri, illetve annak növekedése esetén el fogja érni,
  • a kölcsönszerződés alapján a folyósításra csak az engedélyezett közművesítési munkák ellenértékének kifizetése céljából kerülhet sor és annak megvalósulását a Bank ellenőrzi.

Jelzálog érvényesítése esetén, az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a közművesítés elvégeztetésére közbeszerzési eljárással, pályázat útján választ kivitelezőt, amely a közművesítést a jelzálogjog érvényesítésétől számított 30 hónapon belül elvégzi.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az értékesítésből befolyó vételárból finanszírozott közművesítés befejezését (azaz a használatba vételi engedélyek kiadását) követően fennmaradó összeggel a tulajdonosok felé haladéktalanul elszámol. Amennyiben azonban a közművesítés költségei meghaladják az ingatlanok értékesítéséből befolyó vételárat, úgy a többletköltséget a Kötelezettek vállalják.

6.1.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bank a kölcsönszerződést közművesítés és útkialakítás teljes költségének folyósítását megelőzően felmondja, vagy bármely egyéb címen megszünteti, vagy a banki forrás egyéb okból egészben vagy részben folyósításra nem kerül, úgy Kötelezettek kötelesek 6 hónapon belül megkísérelni azonos összegre más belföldi kereskedelmi Bankkal a megállapodás feltételeinek megfelelően hitelszerződés, vagy jelzálogkölcsön-szerződés, avagy új, az Önkormányzat által elfogadott vállalkozási szerződés megkötését, azzal, hogy a kölcsönösszegnek a még fennmaradó közművesítési munkák összköltségét kell elérnie, s a szerződés megkötését a határidőn belül igazolni. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat a 6. pontban írottak szerint a jelzálogjogát érvényesítheti.

6.2.

Amennyiben a Kötelezettek a banki kölcsön- vagy hitelszerződést megszegik, vagy a jelen megállapodással kapcsolatban bármely egyéb szerződésszegést követnek el, az ezek következményeiért kapcsolatos minden felelősség a Kötelezetteket terheli. Felek rögzítik, hogy az esetleges ilyen szerződés jogkövetkezményei a jelen megállapodás 1. pontjában foglalt költség viselésére vonatkozó megállapodást semmiben sem érintik, az a felek jogviszonyára továbbra is változatlan tartalommal irányadó marad.

6.3.

Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat jelzálogjoga megszűnik, ha a Kötelezettek bemutatják az Önkormányzatnak a közművesítési munkákra (ideértve a tervezést és engedélyeztetést és a kivitelezést) azt – az Önkormányzat által előzetesen elfogadott tartalommal megkötött – szerződést, amely biztosítja, hogy a teljes közművesítés fedezete rendelkezésre áll, és a teljesítésre a Kivitelező bankgaranciát, vagy egyéb fedezetet nyújt.

7.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben telekalakítással kapcsolatban bármely nyilatkozat kiadása válik szükségessé, úgy azt az Önkormányzat, mint magánjogi jogalany, az erre irányuló felhívástól számított 8 napon belül kiadja, feltéve, hogy a nyilatkozat tartalma mindenben megfelel a jelen szerződés feltételeinek. Ennek érdekében az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződést akként terjeszti a Testület elé jóváhagyásra, hogy az kiterjedjen a jelen szerződés alapján szükségessé váló valamennyi, a szerződés teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatra vagy jogcselekményre is.

Amennyiben a szerződés teljesülésének folyamatában a jogszabályok esetleges változása, vagy az eljáró hatóság felhívására a jelen szerződésben foglaltaktól való eltérés válik szükségessé, úgy az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kérdést a döntésre jogosult önkormányzati szerv elé terjeszti, annak soron következő ülésére, s a nyilatkozatot a döntéstől számított 15 napon belül teszi meg.

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat hatósági felhívásra történő módosítás szükségessége esetén sem köteles olyan módosítás elfogadására, mely a vagyoni helyzetét hátrányosan változtatja meg – kivéve, ha a Kötelezettek vagyoni értékben egyenértékű megoldást ajánlanak fel írásban. Az egyenértékűség igazolására hatósági értékbizonyítvány, műszaki, vagy más kérdésben a felek közös felkérése alapján adott igazságügyi szakértői vélemény szolgál.

Az Önkormányzat az egyenértékűség igazolása esetén a módosítás elfogadását nem tagadhatja meg, azonban Kötelezettek tudomásul veszik azt, hogy a szerződés módosítása testületi hatáskörbe tartozó kérdés, az Önkormányzat bármely nyilatkozatot csak annak alapján és azzal összhangban tehet meg.

8.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződésben képzett ajándékozási, a közművesítéssel és telekalakítással kapcsolatos jelzálog-alapításra vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatban szükséges jognyilatkozatokat az Önkormányzat határidőben nem teszi meg, vagy bármely, a jelen szerződés megvalósításához szükséges Önkormányzati aktusra – jogszabályoknak megfelelően benyújtott kérelem ellenére, törvényes határidőn belül – nem kerül sor, az Önkormányzat, késedelmének időtartamára, a zálogjoggal biztosított összeg 0,5%-át kitevő napi kötbér fizetésére köteles.

8.1.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Önkormányzat a keretbiztosítéki jelzálogjogtörlésre vonatkozó nyilatkozatot határidőben nem adja ki, úgy késedelmének időtartamára, a zálogjoggal biztosított összeg 0,5%-át kitevő napi kötbér fizetésére köteles.

8.2.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a különféle belterületbe vonási kezdeményezések összehangolása és a településfejlesztés egységének biztosítása érdekében folyamatosan egyeztet az érintett tulajdonosokkal, ideértve a jelen szerződés alanyait is. A Lazarét tulajdonosai tudomásul veszik, hogy e kötelezettségvállalás nem jelenti azt, hogy az Önkormányzat az egyeztetések során bármely terület tulajdonosainak másokkal szemben, akár az Önkormányzati érdek, vagy mások érdekének terhére előnyt biztosítson.

8.3.

A tulajdonosok érdekképviseleti szerve kezdeményezi a jelen megállapodás megkötésétől számított 60 napon belül olyan rendelet megalkotását, amely a belterületbe vonásra kerülő telkekre nézve a Tulajdonosoknak a belterületbe vonástól számított 4 éves időtartamra, vagy amennyiben ez rövidebb, az ingatlanra adott építési engedély alapján megvalósított építkezés használatba vételi engedélyek kiadásáig adómentességet biztosít. A tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a rendelet megalkotása testületi jogkör, amelyet a jelen megállapodás semmilyen formában nem érint.

9.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kötelezettek által teljesítendő, az egyesített ingatlanok beépítésre szánt területté történő alakítása folytán felmerülő összköltség a jelen megállapodásban foglalt összeget meghaladja, úgy a keretbiztosítéki jelzálogjog összege ennek megfelelően módosul, s amennyiben ez szükségessé teszi további fedezet biztosítását, úgy azt a Kötelezettek, felhívásra 60 napon belül kötelesek biztosítani.

10.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljes egészében lehetetlenül, úgy az megszűnik akként, hogy az eredeti állapotot a lehetetlenülés bekövetkezésétől számított 30 napon belül a felek helyreállítják, és törlik az Önkormányzat első ranghelyi keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzését. Az eredeti állapot helyreállítása ebben az esetben akként történik, hogy a felek az esetleg szükséges jognyilatkozatokat a lehetetlenülés bekövetkezésétől számított 30 napon belül kiadják.

10.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a lehetetlenülés esetén is hatályban marad a jelen szerződés 1. pontjának azon rendelkezése, amely a közművesítés költségeinek a telektulajdonosok általi vállalására vonatkozik, azzal, hogy a felek ennek konkrét feltételeire vonatkozóan az adott körülményeknek megfelelően kötnek új megállapodást.

10.2.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodással érintett területnek csupán egy részére nézve állnak be a lehetetlenülés következményei, úgy a jelen szerződés csak az érintett területre nézve szűnik meg, és a felek kötelezettségei területarányosan módosulnak.

11.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás megvalósításához vissza nem térítendő idegen forrás bevonása lehetségessé válik, úgy az Önkormányzat közreműködik e források megszerzésére irányuló pályázatban, feltéve, hogy egy ilyen pályázat esetén az Önkormányzatot terhelő, általa igazolandó önrészt készpénzben a Kötelezettek a pályázat benyújtása előtt, külön megállapodás szerinti letéti szerződésben letétbe helyezik.

Felek e jelen megállapodással kapcsolatban nyomatékosan rögzítik azt, hogy az semmiben nem érinti, vagy változtatja az 1. pontban foglalt azon megállapodásukat, amely szerint a közművesítés költségei kizárólagosan a Kötelezetteket terhelik.

12.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásnak a jelzálogjog alapítására vonatkozó rendelkezését, a jelen megállapodásnak a közművesítési kötelezettségvállalásra és annak biztosítékaira vonatkozó részét a jelen szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, a végrehajthatóságot biztosító közjegyzői, vagy közokiratba foglalt formában is megkötik. Ennek költségeit a Tulajdonosok viselik.

13.

Kötelezettek vállalják, hogy az építési engedélyek kiadásától kezdődően, majd ezt követően minden következő hónap 12. napjával esedékesen 12 hónap időtartamban havi bruttó 100.000 (százezer) Ft-ot, majd ezt követő évben minden következő hónap 12. napjával esedékesen, további 12 hónap időtartamban havi bruttó 200.000 (kettőszázezer) Ft-ot megfizet, összesen 3.600.000,- Ft összeget, mely összeget az Önkormányzat kizárólag dologi költségekre fordíthat.

14.

Jelen szerződés akkor köthető meg, ha annak megkötésére az Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármestert felhatalmazta. Felek megállapodására egyebekben a Ptk., az Étv., az InyTv., a Földtörvény rendelkezései irányadóak.

Felek jelen megállapodást, mint akaratuknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag írták alá az alulírott napon és helyen.

Pilisborosjenő, 2004. március 25.
Aláírások:

1. Dr. Frisch Gábor ügyvéd
Kötelezettek képviseletében meghatalmazott

2. Küller János

3. Keresztény Anikó
Pilisborosjenő Községi Önkormányzat jogosult képviseletében

Az okiratot ellenjegyzem, Budapest, 2004. március 25.
dr. Czugler Péter ügyvéd

Mellékletek:
-1. sz. melléklet: A tulajdonosok és külterületi ingatlanjaik jegyzéke az aktuális tulajdoni lapok alapján.
-2. sz. melléklet: Elvi telekmegosztási terv.