Sorszám Megnevezés
1/2020. Napirendi pontok elfogadása
2/2020. Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
3/2020. Közmeghallgatások időpontjainak kitűzése
4/2020. Lakossági fórumok időpontjainak kitűzése
5/2020. A köztisztviselők 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása
6/2020. Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérvényének elbírálása
7/2020. Pilisborosjenői Polgárőr Egyesület kérvényének elbírálása
8/2020. Népi Építészeti Programmal kapcsolatos pályázati lehetőségről szóló tájékoztató
9/2020. Építészeti-műszaki tervtanács felállítása
10/2020. Fejlesztési koncepció és integrált stratégia elkészítésére vonatkozó ajánlatok bekérése
11/2020. A településkép védelméről szóló rendeletmódosítás kidolgozása
12/2020. Árajánlat bekérése a HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítására
13/2020. Problématérkép publikálásának jóváhagyása
14/2020. Napirendi pontok elfogadása
15/2020. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Kt. határozat melléklete (hivatali beszámoló)
16/2020. Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Önkormányza 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Kt. határozat melléklete ( NNÖ beszámolója)
17/2020. Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolója
18/2020. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda 2019-2020. évi munkatervének, valamint a korábbi nevelési év beszámolójának elfogadása
Kt. határozat 1.sz. melléklete (óvoda beszámolója a 2018-2019. nevelési évről)
Kt. határozat 2.sz. melléklete(óvoda munkaterve)
19/2020. Nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási pályázattal kapcsolatos lehetőségek megvizsgálása
20/2020. Nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási pályázat kiírása
21/2020. FAÖT megállapodás
22/2020. Kegyeleti szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
23/2020. Pilisborosjenő Önkormányzatának időszaki lapkiadása
Kt. határozat melléklete
24/2020. Pilisi KÖTET Egyesület új társulási megállapodásának elfogadása
25/2020. A szociális ellátásokról szóló 3-2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
26/2020. A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
27/2020. Napirendi pontok elfogadása
28/2020. 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
29/2020. Közigazgatási szerződés megkötése a Német Nemzetiségi Önkormányzattal
30/2020. A Budai Tégla Zrt. és Pilisborosjenő Önkormányzata közötti peren kívüli egyezség elfogadása
31/2020. Beszámoló a 2020.03.02. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
32/2020. Civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása
33/2020. Régi iskola hasznosítása
34/2020. Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
35/2020. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
36/2020. A HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítása
37/2020. A helyi településkép védelmi tanács felállítása
38/2020. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
39/2020. Civil szervezetek 2019. évi beszámolójának elfogadása
40/2020. Idősek nappali ellátásáról szóló éves szerződés felülvizsgálata
41/2020. Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása
42/2020. Bölcsődei ellátással összefüggő döntések meghozatala
43/2020. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételekről
44/2020. Fővárosi Agglomeráció Társulásba (FAÖT) való belépés és kilépés elfogadása
45/2020. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtása.
46/2020. Aszfaltjavító gép beszerzése
47/2020. 1/2020. (III. 26.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.) rendeletének módosításáról
48/2020. Lakás bérbeadása Nagy János és Rozgonyiné Apró Judit részére
49/2020. Akut fogorvosi ellátás engedélyezése veszélyhelyzet idején
50/2020. 50- Bölcsődei ellátással összefüggő döntések módosítása
51/2020. Pilisborosjenő Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) soron kívüli módosítására adott tervezői ajánlat elfogadása
52/2020. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult helyi lakosok egyszeri támogatása
53/2020. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának csökkentése
54/2020. Önkormányzati rendezvények bizonytalan ideig történő elhalasztása
56/2020. Település lezárása, közterület használatának korlátozása, közlekedési rend változása
57/2020. Település lezárása, közterület használatának korlátozása, közlekedési rend változása
58/2020. Település lezárása, közterület használatának korlátozása, közlekedési rend változása
63/2020. Belső ellenőrzési terv módosítása.doc
64/2020. Közművelődési rendelet módosítása.docx
65/2020. Művelődési ház alapító okirat módosítása.docx
66/2020. helyi településkép védelmi tanács felállítása rendelet.doc
67/2020. helyi településkép védelmi tanács tagjainak kinevezése.doc
69/2020. zárszámadás rendelet.doc
70/2020. FAÖT-be való be-és kilépés elfogadása.doc
71/2020. érintésvédelem.doc
72/2020. műszaki ellenőr (Zebra)
73/2020. földútpályázat.doc
74/2020. Tücsök utcai védekezés, vis maior pályázat
75/2020. Napirendi pont elfogadása
76/2020. Engedményezési szerződés elfogadása
77/2020. Napirendi pont elfogadása
78/2020. HÉSZ módosítás véleményezésének elindítása
79/2020. Településkép védelmi rendelet módosítás véleményezésének elindítása
80/2020. Településfejlesztési koncepció elkészítésére tervező kiválasztása
81/2020. Beszámoló a bölcsőde tervpályázatról
82/2020. Fő út 59. szám alatti önkormányzati bérlakás bérletére vonatkozó pályázat kiírása
83/2020. A szociális ellátásokról szóló 3_2015. önkormányzati rendelet módosítása
84/2020. Pályázat kiírása a Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására
85/2020. Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár által benyújtandó közművelődési érdekeltségnövelő pályázat jóváhagyása
86/2020. Egészségterv és Szociális térkép készítése
87/2020. 87- Pályázati önrészekben való előzetes döntéshozatal
88/2020. Napirendi pont elfogadása
89/2020. Civil szervezetek támogatása
90/2020. A Helyi Érték pályázat kiírásának előkészítése
91/2020. Pilisborosjenő Község Önkormányzat tevékenységi kör bővítése
92/2020. Tücsök utcai vis maior pályázattal kapcsolatos döntés elfogadása
93/2020. Új közétkeztetési térítési díj megállapítása és új szolgáltatóval való szerződéskötés
94/2020. Antonovits Bence lemondása a tanácsnoki megbízatásáról
95/2020. 95- Bozsódi Borbála megbízása a tanácsnoki feladatok ellátásával
96/2020. A tanácsnok feladatainak meghatározása
97/2020. SzMSz módosításának elvégzése
98/2020. Napirendi pontok elfogadása
99/2020. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
100/2020. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
101/2020. SzMSz módosítás
102/2020. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
103/2020. A 2020. évi költségvetés módosítása
104/2020. Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervének elfogadása
105/2020. A 2020. évi közmeghallgatás időpontjainak meghatározása
106/2020. Pilisborosjenő Község háziorvosi körzetének megosztása és további háziorvosi egészségügyi alapellátási tevékenységbe való bevonása
107/2020. Pilisborosjenői fogorvosi közrzet kialakítása és a fogorvosi alapellátás biztosítása
108/2020. Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása
109/2020. Beszámoló a Fővárosi Csatornaprojekt jelenlegi helyzetéről
110/2020. Beszámoló a bölcsőde építés jelenlegi helyzetéről
111/2020. Pilisborosjenő Bécsi út, Kövesbérci utca, Hegyalja utca által határolt területén kialakítandó pihenő-játszópark meghatározása
112/2020. Napirendi pont elfogadása
113/2020. Üröm Község Önkormányzatával a feladat-ellátási szerződés aktualizálása, megkötése
114/2020. Napirendi pontok elfogadása
115/2020. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
116/2020. A zaj-és rezgésvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosítása
117/2020. A zaj-és rezgésvédelemről szóló rendelet módosítása
118/2020. Fogorvosi körzet kialakításáról szóló rendelet megalkotása
119/2020. Háziorvosi körzet megosztásáról szóló rendelet megalkotása
120/2020. Fogorvosi körzet betöltésére pályázat kiírása
121/2020. A Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyás
122/2020. Védőnői beszámoló elfogadása
123/2020. A körzeti megbízotti iroda használatára vonatkozó döntés testületi megerősítése
124/2020. Döntés a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló rendelet módosításáról és a civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatásáról
125/2020. Az Önkormányzat 2020-2024 gazdasági programjának elfogadása
126/2020. A Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása
127/2020. A Fővárosi Agglomerációs Társulás társulási megállapodásának elfogadása
128/2020. Településfejlesztési koncepció elkészítésére tervező kiválasztása
131/2020. Új bölcsőde kivitelezéséről szóló közbeszerzése eljárás megindításáról
132/2020. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáről
133/2020. Budaörs Rendőrkapitányság Pilisvörösvár Rendőrőrs 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
134/2020. A Pilisborosjenöi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának elfogadásáról
135/2020. A Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
136/2020. A helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendeletét módosító
137/2020. PiIisborosjenő-Lazarét Vmközmű Társulatvagyon átadásáról

139/2020. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
140/2020. A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
141/2020. A Polgármesteri Hivatal 2021. évi igazgatási szüneteiről
142/2020. Civil szervezetek, magánkezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatásáról
143/2020. rendőrségi beszámoló elfogadásáról
144/2020. Az Önkormányzat 2020-2024 gazdasági programjának elfogadásáról
145/2020. A településkép védelméről szóló rendelet véleményezési eljárása során érkezett
vélemények elfogadásáról
146/2020. A településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
147/2020. A VEKOP-5.3.2-15-Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat jóváhagyásáról
148/2020. A CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő bérleti szerződés meghosszabbításáról
149/2020. A hatályos településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv) véleményezési eljárása során érkezett vélemények elfogadásáról
150/2020. Szerződések meghosszabbítása és pályázat újbóli kiírása a nem használt önkormányzati tulajdonában lévő földterületek kiskerti mezőgazdasági művelése céljából
151/2020. A 25/2020. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendeletet a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló módosításáról
152/2020. Pályázat kiírása Ebr 454 563 azonosítószámú (Bor utca) és Ebr 454 564 azonosítószámú (Czigány-patak, Kossuth tér) Vis-maior támogatás megvalósítására
153/2020. „Bölcsőde kivitelezése Pilisborosjenőn” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról