2023. december 6-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat a Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének elfogadására
 3. Javaslat HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetési eljárásának lezárására
 4. Javaslat Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elfogadására
 5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2021. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelése
 6. Javaslat jelenleg kialakítás alatt álló ingatlan értékesítésére
 7. Javaslat 64/2021. (VII.30.) KT határozat módosítására
 8. Javaslat a TKR módosítás partnerségi egyeztetésre bocsátására
 9. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
 10. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat a polgármester 2023.évi szabadság ütemezésnek módosítására
 11. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat Pilisborosjenö Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
  módosítására
 12. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat HÉSZ-SZT szabályozási vonalak érvényben tartására
  -melléklet: Partnerségi tervezői változat

2023. november 21-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

2023. november 02-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) rendelet módosítására
 3. Javaslat közterületek elnevezésére
 4. Javaslat a CETIN Zrt. bérieti szerződésmódosítási kérelmének elbírálására
 5. Javaslat Fővárosi Agglomeráció Társulás Társulási Megállapodás módosításra
 6. Javaslat Magyar Önkormányzatok Szövetségébe való belépésre
 7. Javaslat általános iskola felvételi körzethatár megállapítása
 8. Javaslat a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására
 9. Javaslat a Mesevölgy óvoda 2022/2023. évi nevelési év beszámolójának elfogadására.
 10. Javaslat a tanya átminősítésre és ingatlan eladására vonatkozó kérelem elbírálására
 11. Javaslat Rikvest Kft. által felajánlott 1.200.000 Ft támogatás elfogadására
 12. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

 

2023. szeptember 13-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat székhelykérelem engedélyezésére
 3. Javaslat folyószámla szerződés megkötésére
 4. Javaslat pályázatok benyújtására
 5. Beszámoló a 2022. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésének kiegészítéséről
 6. pótkiküldött: Javaslat Magyar Falu programra benyújtott pályázat kiegészítésére

2023. augusztus 25-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat helység bérbeadására a Nemzeti Művelődési Intézet kihelyezett irodájának céljára és
  telephely engedélyezésére
 2. Javaslat 60/2023. (VII. 14. ) KT határozat (vis maior támogatási igény) módosítására

2023. augusztus 1-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
 2. Javaslat a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 6/2022. (VI. 15.) rendelet módosítására
 3. Javaslat HÉSZ véleményezési szakasz kezdeményezésére
 4. Javaslat Pilisborosjenői magánbölcsődék szerződésének meghosszabbítására
 5. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 6. Javaslat pályázat kiírására Önkormányzat új számlavezető pénzintézetnek kiválasztására
 7. Javaslat 53/2023. (VI. 26.) KT határozat módosítására (pszichológus 6 órás státusz további biztosítása a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának)
 8. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018 (XI. 1 6.) rendelet módosítására
 9. Javaslat a helyi közösségekre épülő vidékfejlesztési (LEADER) programhoz való csatlakozásra
 10. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés: Javaslat Iskola u. 7/a ingatlan 1/4 tulajdoni hányadának megvásárlásra

 

 

2023. július 14-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat buszvárók telepítésére vonatkozó szerződés megkötésére
 2. Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde három csoportszobával való bővítéséről szóló közbeszerzési eljárás lezárására
 3. Javaslat fedezet biztosítására Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések című VEKOP-5.3.2-15-2020-00061 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges pótmunkák megvalósításához
 4. Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására

2023. június 26-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
 2. Javaslat Pilisborosjenő, 024/10 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló kérelem elbírálására
 3. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
 4. Beszámoló a Kevélyhegyi árok feltöltésével kapcsolatos előzetes felmérés eredményéről
 5. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kapcsán a Mi.Mi. Team Kft. beadványának elfogadására
 6. Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. féléves munkatervének elfogadására
 7. Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde beszámolójának elfogadásra
 8. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda komplex bóvítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatalára
 9. Javaslat Budaörsi Rendőrkapitányság, Pilisvörösvári Rendőrőrs 2022. évi beszámolójának elfogadására
 10. Javaslat elővásárlási jogról való lemondási kérelem elbírálásra
 11. Javaslat Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) megrendelésére
 12. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat pszichológus 6 órás státusz további biztosítása a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának

 

 

2023. május 24-i KT ülés előterjesztései

  1. Javaslat Pilisborosjenő, belterület 628 hrsz. alatt nyilvántartásba vett önkormányzati ingatlan értékesítésére
  2. Javaslat a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotására
  3. Javaslat településképi egyedi döntés meghozatalára
  4. Javaslat 495 hrsz-ú közterület elnevezésére
  5. Javaslat a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kapcsán a Mi.Mi. Team Kft. beadványának elfogadására
  6. Javaslat a Vincellér utca, Kőfuvaros utca és a Tölgyfa utca karbantartására és portalanítására
  7. Javaslat Faluház Park koncepcióterv elfogadására
  8. Javaslat 22/2023. (IV. 12.) KT határozat módosítására (civil szerveztek 2023. évi támogatása)

2023. április 12-i KT ülés előterjesztései

   1. Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására
   2. Javaslat a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár vezetöjének megválasztására

2023. április 12-i KT ülés előterjesztései

   1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
   2. Javaslat civil szervezetek 2022. évi beszámolójának elfogadásra
   3. Javaslat civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására
   4. Javaslat 2472/1 és 2472/2 helyrajzi számú Kevélyhegyi út melletti árok rendezésére
   5. Javaslat Fővárosi Agglomeráció Társulás (FAÖT) Társulási Megállapodás módosításának elfogadására
   6. Javaslat faültetési, fapótlási területek kijelölésére
   7. Javaslat haszonbérleti kérelem elbírálásra
   8. Javaslat Helyi Esélyegyelőségi Terv 2023. évi felülvizsgálatára
   9. Javaslat Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi beszámolójának, 2023. évi programtervének elfogadására, alapító okiratának módosítására
   10. Javaslat Mesevölgy óvoda 2023. évi felvételi körzetének meghatározására
   11. Javaslat Mesevölgy óvoda 2023. évi beiratkozási idejének és nyári szünetének meghatározására
   12. Javaslat Mesevölgy óvoda munkavállalói többletlétszám igényének elbírálására
   13. Javaslat Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) megrendelésére
   14. Javaslat 495 hrsz-ú közterületi ingatlan elnevezésére

2023. március 7-i KT ülés előterjesztései

   1. Javaslat a 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 7/A. szám alatti ingatlan 3/4-ed tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 7/2023. (I. 25.) KT. Határozat módosítására

2023. február 15-i KT és a Német Nemzetiségi Önkormányzat együttes ülésének előterjesztései

   1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára.

2023. február 15-i KT ülés előterjesztései

   1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
   2. Javaslat a 2023. évi költségvetés rendelet elfogadására
   3. Javaslat a fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
   4. Javaslat civil támogatási pályázat kiírására
   5. Javaslat a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló 5/2017. (III.3.) rendeletmódosítására
   6. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadság ütemezésnek jóváhagyására
   7. Javaslat 714/4 hrsz ingatlan 1100 m2-nek megfelelő tulajdoni hányadának megvásárlására
   8. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018 (XI. 16.) rendelet módosítására

2023. január 25-i KT ülés előterjesztései

   1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
   2. Javaslat a 2023. évi költségvetés első olvasatának tárgyalására
   3. Javaslat a 2023. évi közmeghallgatás idöpontjainak kitűzésére
   4. Javaslat Pilisborosjenő, 2631 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására
   5. Javaslat a 2097 Pilisborosjenö, Iskola utca 7/a szám alatti ingatlan 3/4-ed tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
   6. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára
   7. Javaslat képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséröl szóló 1/2023. (I. 25.) rendelet elfogadására
   8. Javaslat 2023. évi közétkeztetési térítési díj megállapítására
   9. Javaslat Pilisborosjenői településrész elnevezésére
   10. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat a 024/1 és 024/2 hrsz. ingatlanokat érintö TRSZ elfogadására
   11. Javaslat „Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések” közbeszerzésben a lezáró döntés meghozatalára